Lesson Guide for Isang Mayang Uhaw

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Tingnan ang kahalagahan ng masusing pag-iisip upang malutas ang isang problema, kasama ang ibong maya at iba pang tauhan sa kwento.

Lesson Guide for Hipon at Biya

Format: Ebook
K-6

Matapos basahin ang kwento nina Hipon at Biya, ipa-isa-isa sa mga bata ang paraan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kaibigan.

Lesson Guide for Apolakus

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Gamit ang kwentong Apolakus, samahan ang mga batang magbahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan/pangangailangan ng kapwa.

Lesson Guide for Papa's House, Mama's House

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Samahan ang mga batang maunawaan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat pamilya, at mabigyang-halaga ang bawat miyembro nito.

Lesson Guide for Papel de Liha

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Gamit ang teknolohiya, tulungan ang mga batang makagawa ng maikling video na nagpapakita ng pagpapahalaga sa magulang o tagapag-alaga.

Lesson Guide for May Higante sa Aming Bahay

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Kasama ang pangunhaing tauhang si Matt Matt, tulungan ang mga batang makasulat ng maikling talatang naglalaman ng sariling karanasa kasama ang miyembro ng pamilya.

Lesson Guide for Tiktaktok at Pikpakbum

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Gamit ang mga larawan mula sa kwento, hikayatin ang mga mag-aaral na magbahago ng kanilang saloobin at pananaw tungkol dito.

Lesson Guide for Si Putot

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Samahan ang mga batang bigyang-halaga ang pagkakaiba ng bawat isa, at ang mga kakayahan at talento na maaaring ibahagi sa iba.

Lesson Guide for Just Add Dirt

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Sa guided reading strategy, subukang basahin ang kwento nang may damadamin. Huninto pagkabasa ng ilng takdang pahina upang palalimin ang pag-intindi at pakikinig ng mga mag-aaral.

Lesson Guide for Ako si Kaliwa, ako si Kanan

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Upang tulungan ang mga mag-aaarl na higit na maunwaan ang kwento, ibahagi ang iba't ibang gawain. Maaaring ilatag ang mga ito sa learning centers ng klase.

Matapos maunawaan ang kwento, tulungan ang mga batang makasulat ng liham pasasalamat para kina Lolo at Lola.

Kasama ang pangunahing tauhan ng kwento, tulungan ang mga batang maunawaan at mabigyang-halaga ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili.

Ang Think-Pair-Share ay isang stratehiya na maaaring gamitin habang nagbabasa ng kuwento. Sa stratehiyang ito, ang mga bata ay kailangang may ka-partner sa pagbabasa. Pag-uusapan nila ng kanilang...

Lesson Guide for Ang itim na kuting

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Tulungan ang mga batang igalang ang pagkakaiba-iba ng mga ideya, damdamin, at paniniwala ng kaklase gamit ang isang kwentong pambata.

Lesson Guide for Tight Times

Format: Ebook
K-6

Sa kwentong ito, matutulungan ang mga batang sagutin at talakayin ang mga mapanuring tanong. Maaari rin nilang iugnay sa sariling karansan ang ilang bahagi ng kwento.

Sa tulong ng dicussion guide, tulungan ang mga batang masagot ang mga tanong kaugnay ng kwento. Sa discussion guide, nabibigyang-pagkakataon ang mga batang magpaliwanag at mapagyabong ang talakayan.

Lesson Guide for Rosa Albina

Format: Ebook
K-6

Kasama si Rosa, hayaan ang mga batang maipahaya ang saloobin, opinyon, at damdamin sa aktibong talakayan.

Lesson Guide for Ang Kamatis ni Peles

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Samahan ang mga batang maisa-isa ang mga araw ng linggo habang kasama ang isang tamad na tipaklong.

Lesson Guide for Si Dindo Pundido

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Subukan ang interactive read aloud gamit ang kwento ni Dindo. Kasama ang mga bata, pag-usapan kung anong ideya mula sa kwento ang pinakamahalagang tandaan at sundin sa sariling buhay.

Shared reading ang pamamaraan na gagamitin upang mai-modelo ng guro ang pagbabasa at mabigyan ng pagkakataon ang mga batang ma-praktis ang fluency sa pagbabasa. Maaaring magtanong ang guro habang...