Gamit ang mga larawan mula sa kwento, hikayatin ang mga mag-aaral na magbahago ng kanilang saloobin at pananaw tungkol dito.

Lesson Guide for Tiktaktok at Pikpakbum

Short Description

Gamit ang mga larawan mula sa kwento, hikayatin ang mga mag-aaral na magbahago ng kanilang saloobin at pananaw tungkol dito.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources