Lesson Guide for Isang Mayang Uhaw

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Tingnan ang kahalagahan ng masusing pag-iisip upang malutas ang isang problema, kasama ang ibong maya at iba pang tauhan sa kwento.

Pre-Colonial Life, Culture, and Tradition

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Naga and Ladders

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Lesson Guide for Apolakus

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Gamit ang kwentong Apolakus, samahan ang mga batang magbahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan/pangangailangan ng kapwa.

Diorama 31: Meet the Masons

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Lesson Guide for Papa's House, Mama's House

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Samahan ang mga batang maunawaan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat pamilya, at mabigyang-halaga ang bawat miyembro nito.

Lesson Guide for Papel de Liha

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Gamit ang teknolohiya, tulungan ang mga batang makagawa ng maikling video na nagpapakita ng pagpapahalaga sa magulang o tagapag-alaga.

Lesson Guide for May Higante sa Aming Bahay

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Kasama ang pangunhaing tauhang si Matt Matt, tulungan ang mga batang makasulat ng maikling talatang naglalaman ng sariling karanasa kasama ang miyembro ng pamilya.

Lesson Guide for Tiktaktok at Pikpakbum

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Gamit ang mga larawan mula sa kwento, hikayatin ang mga mag-aaral na magbahago ng kanilang saloobin at pananaw tungkol dito.

Lesson Guide for Si Putot

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Samahan ang mga batang bigyang-halaga ang pagkakaiba ng bawat isa, at ang mga kakayahan at talento na maaaring ibahagi sa iba.

Lesson Guide for Just Add Dirt

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Sa guided reading strategy, subukang basahin ang kwento nang may damadamin. Huninto pagkabasa ng ilng takdang pahina upang palalimin ang pag-intindi at pakikinig ng mga mag-aaral.

Sa pagpapatuloy ng ating #GuroVlogs, posible kaya ang paggamit ng mga digital resources para sa pagtuturo ng mga kindergarten at grade 1 pupils? Tingnan natin kung ano ang methods na ginamit ni...

Lesson Guide for Ako si Kaliwa, ako si Kanan

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Upang tulungan ang mga mag-aaarl na higit na maunwaan ang kwento, ibahagi ang iba't ibang gawain. Maaaring ilatag ang mga ito sa learning centers ng klase.

Diorama 22: Set Sail for Acapulco!

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Lesson Guide for Ang itim na kuting

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Tulungan ang mga batang igalang ang pagkakaiba-iba ng mga ideya, damdamin, at paniniwala ng kaklase gamit ang isang kwentong pambata.

Lesson Guide for Ang Kamatis ni Peles

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Samahan ang mga batang maisa-isa ang mga araw ng linggo habang kasama ang isang tamad na tipaklong.

Lesson Guide for Si Dindo Pundido

Format: Ebook
Kindergarten to Grade 2

Subukan ang interactive read aloud gamit ang kwento ni Dindo. Kasama ang mga bata, pag-usapan kung anong ideya mula sa kwento ang pinakamahalagang tandaan at sundin sa sariling buhay.